พุทธศักราช 2563

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคน่าน    
     
สาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี    
     
สาขาวิชาการตลาด
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต