ระยะสั้น

Enter Title

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การเป็นผู้ประกอบการ"

   แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพ                  
    PART1     PART2     PART3     PART4     
    PART5     PART6     PART7
โมดูล                                                
PART1     PART2     PART3
PART4     PART5     PART6
สื่อ Present                                          
PART1     PART2     PART3
PART4     PART5     PART6

คู่มือครูการใช้บทเรียนโมดูลหลักสูตรฯ                  คำสั่งอนุมัติหลักสูตรฯ