เฉพาะทาง

 
 
ลิงค์สถานศึกษาเฉพาะทาง
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยเทคนิคถลาง
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  
  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
   

 

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน  ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ  ของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่ม  New Growth Engine  ของประเทศใน  10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  First
S-Curve  และ  New  S-Curve  10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและคลัสเตอร์ที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ ทั้งใน
ปัจจุบัน   และรองรับความต้องการในอนาคต   โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้คัดเลือกสถานศึกษา
อาชีวศึกษานำร่องใน ดังนี้

ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดสาขาวิชา 7 สาขาวิชา และสถานศึกษาเฉพาะทาง (นำร่อง) 7 แห่ง  ดังนี้
            1) คลัสเตอร์ยานยนต์แห่งอนาคต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาแม่พิมพ์
​            2) คลัสเตอร์เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานและเคมีชีวภาพ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สาขาปิโตรเคมี และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะสาขาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
​            3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาท่องเที่ยว
​            4) คลัสเตอร์อาหารเพื่อแห่งอนาคต
​            5) คลัสเตอร์เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย
​            6) คลัสเตอร์ขนส่งและการบิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขาพาณิชย์นาวี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาขนส่งระบบราง

ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดสาขาวิชา 5 สาขาวิชาและสถานศึกษา (นำร่อง) 5 แห่ง  ดังนี้
​            1) คลัสเตอร์ยานยนต์แห่งอนาคต วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สาขาชิ้นส่วนยานยนต์   
​            2) คลัสเตอร์เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานและเคมีชีวภาพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สาขาปิโตรเลียม
​            3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขาโรงแรม 4) คลัสเตอร์อาหาร
เพื่อแห่งอนาคตและ 
​            5) คลัสเตอร์เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย
​            6) คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ระยะที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนด จำนวน  6  แห่ง  ดังนี้
​            1) คลัสเตอร์อาหารเพื่อแห่งอนาคต วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาอาหารและแพคเก็จจิ้ง (Packaging)
​            2) คลัสเตอร์เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  สาขาเทคโนโลยี
อาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูป สัตว์น้ำ)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย
(สุกร สัตว์ปลีก) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอและโรงเรียนคุณธรรม 4. คลัสเตอร์ขนส่งและการบิน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคถลาง สาขาช่างอากาศยาน