พันธกิจ

พันธกิจของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีดังนี้

1. พัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานของการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด