หน่วยงานภายใน

โครงสร้างสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดร.นิติ  นาชิต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

 

ดร.รจนา จันทรากุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการอาชีวศึกษา

 

นางภคพร  เพชรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
นางสาวอรวรรณ  พรมไหม
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

 

ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มประกัน
คุณภาพการอาชีวศึกษา
........
ผู้อำนวยการกลุ่มคุณวุฒิทางการ
ศึกษาวิชาชีพ
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มจัดการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(ว่าง)
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้าราชการ

 1. นางภคพร เพชรรัตน์
  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
   
 1. นางวัลยา น้อยนาม
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เสมคำ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 1. นางสาวอลิษา ยาฤทธิ์ปก
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 1. นางสาววิชาฎา ศรีสมครุฑ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

ลูกจ้างประจำ

 1. นางอังคณา อังกาพย์
  พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
 1. นายสุวัฒน์ สุขทรัพย์
  พนักงานธุรการ ส4
 

พนักงานราชการ

 1. นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง
  พนักงานบริหารงานทั่วไป
  (ด้านสารสนเทศ)
 1. นายพิเชษฐ มีทองคำ
  พนักงานบริการ
  (ด้านบริหารทั่วไป)

จ้างเหมาบริการ

 1. นายกรพรรณ ศุขเฉลิม
  พนักงานจ้างเหมาบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงินและงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ผลิต พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ
 2. ดำเนินการและประสานงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป บุคลากร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร งานวุฒิบัตรต่างๆ สถิติข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยเฉพาะ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

ข้าราชการ

 1. นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
 1. นางสาวชื่นจิตร์ อกตั๋น
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาววิภาดา ตระกูลโต
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายศิวาวุธ แสงสวาสดิ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสุภัทรา ศรีทอง
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาววราภรณ์ ฉ่ำใย
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวรัชดาภรณ์ เทพพุทธา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวสิริทิพพา ปิมปาอุด
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการทุกระดับ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการทุกระดับ
 3. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร การรับรองหลักสูตร รวมทั้งการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านธุรกิจและบริการทุกระดับ
 4. ดำเนินการ ประสานงาน การพัฒนามาตรฐานทรัพยากรตามหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการทุกระดับ
 5. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการจัดการอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
 6. จัดรวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม

ข้าราชการ

 1. นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. นางสาวอารี โอสถจันทร์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
 1. นายสุธาดา อาภาประเทือง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายภานุรังสรรค์ แป้นแก้ว
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายไพชยนต์ จันทร
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายณัฐพงศ์ แดงหล้า
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวภัทราวดี ผลโภค
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวจิราพร จันทร์เพ็ง
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จ้างเหมาบริการ

 1. นายอนุทัย พรเลิศรังสรรค์
  พนักงานจ้างเหมาบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ
 3. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร การรับรองหลักสูตร รวมทั้งการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ
 4. ดำเนินการ ประสานงาน การพัฒนามาตรฐานทรัพยากรตามหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมทุกระดับ
 5. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการจัดการอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 6. จัดรวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

ข้าราชการ

 1. นางสาวอรวรรณ  พรมใหม
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. นางสาวจุติมา  เกรียงเดชาสันติ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
   
 1. นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
 1. นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายศรัทธา บุญรอด
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวธัญภา ยศพลพิพัฒน์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางพัชรา วัฒนะ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นายโสพัฒน์ ปาณานนท์
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวศิริมาศ สิทธิกรม
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ
 3. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร การรับรองหลักสูตร รวมทั้งการขออนุมัติเปิดสอน หลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ
 4. ดำเนินการ ประสานงาน การพัฒนามาตรฐานทรัพยากรตามหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมงทุกระดับ
 5. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมง
 6. จัดรวบรวมหลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการ แก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

ข้าราชการ

 1. นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. นางสาวพัฒน์ศัจกร อรรถาศิลป์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   
 1. นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวกนกพร เพชรสุวรรณ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวพลอยพัชชา มีสุวรรณเดชา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวศิริพรรณ ผิวเรือง
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวสุปรียา ปั้นปัญญา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางธิติยาภรณ์ จั่นบำรุง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

พนักงานข้าราชการ

 1. นางสาวปณิตา สดใส
  พนักงานบริหารทั่วไป
  (ด้านวิชาการศึกษา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
 2. ดำเนินการ ประสานงาน และส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 3. ดำเนินการ ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพผู้เรียน กำหนดระบบและจัดทำเครื่องมือที่มีคุณภาพ ในการประเมินผลทางการศึกษาวิชาชีพ และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ดำเนินการ ประสานงาน และกำหนดระบบงานร่วมกับหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 5. จัดรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ

ข้าราชการ

 1. นางสาววรรณี หวังกิตติพร
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
 1. นางจีรพัส บทมาตย์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 1. นางสาวศรัญญา แพงคำสี
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

จ้างเหมาบริการ

 1. นางสาวศรีสมร เศวตจินดา
  พนักงานจ้างเหมาบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ การตรวจสอบวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ในการดำเนินการด้านคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการแก่สถาบัน การอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ข้าราชการ

 1. นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่ม
 1. นางสาวนวรัตน์ อนันตภักดิ์
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นายวรท ศรีขาว
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 1. นางสาวสุพัฒตรา คำแก้ว
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

พนักงานราชการ

 1. นางสาวนลินี แก้วสุกใส
  พนักงานบริหารทั่วไป
  (ด้านวิชาการศึกษา)
 1. นางสาวกนกกาญจน์ เศรณฐนันท์
  พนักงานบริหารทั่วไป
  (ด้านวิชาการศึกษา)

 

 

จ้างเหมาบริการ

 1. นางสาวอรยา ธรรมิภักดิ์
  พนักงานจ้างเหมาบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาหลักเกณฑ์ ประกาศ และวิธีการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา และวิชาชีพในทุกระดับ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ทุกระดับ รวมทั้งการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรระยะสั้น การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 3. จัดรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการ แก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นและสาธารณชน
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

ข้าราชการ

(ว่าง)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน มีการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา