อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย วิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  3. จัดทำระบบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนวทางการเทียบระดับ การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ ภายใน การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลการศึกษา และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย