เป้าประสงค์

ยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล