แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. ปก คำนำ สารบัญ
 2. วิสัยทัศน์ โครงสร้าง สอศ
 3. ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. การมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 61
 5. ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ จุดเน้น ยุทธศาสตร โครงสร้าง บุคลากร สมอ.
 6. ส่วนที่ 3.1.สรุปยอดเงินงบประมาณ
 7. ส่วนที่ 3.2 สรุปงบหน้ารายจ่าย
 8. รายละเอียดโครงการ
 9. โครงการ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 10. โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์กจัดส่งนักศึกษาฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์
 11. โครงการ สำรวจและประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 13. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 14. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 15. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
 16. โครงการ พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC)
 17. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
 18. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
 19. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
 20. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
 21. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 22. ปฏิทินการปฏิบัติงาน